Vooroverleg gemeente

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en het Besluit omgevingsrecht (Bor) bepalen of er sprake is van vergunningvrij bouwen. Sinds 2003 en met de komst van de Wabo in 2010 zijn er meer mogelijkheden voor vergunningvrij bouwen en verbouwen. Wij kunnen toetsen aan de (maximale) bouwmogelijkheden. Uw plannen worden door ons samengebracht met het geldende bestemmingsplan, gemeentelijk beleid en de huidige situatie op het perceel. Samen met de beoordeling aan de welstandsnota kunnen wij ondersteunen en adviseren bij de afhandeling van verzoeken tot vooroverleg bij activiteiten binnen de omgevingswetgeving.

Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.